Veidekke Sirkulær skal gjøre ombruk og bærekraft til standard praksis!

Veidekke Sirkulær skal gjøre ombruk og bærekraft til standard praksis!

Fra lineær til sirkulær praksis

Veidekke Sirkulær ble etablert i 2022 som en enhet under Veidekkes byggevirksomhet i Oslo. Selskapet tar sikte på å initiere nye klimaløsninger i bygg- og anleggsbransjen, gjennom å transformere byggeprosessen fra en lineær til en sirkulær praksis. Med sin rolle som Veidekkes spydspiss innen leveranse av sirkulære produkter og tjenester, fungerer Veidekke Sirkulær også som en inkubator for utvikling av innovative produkter og ideer. Selskapet vil i hovedsak fokusere arbeidet mot gjenbruk, ombruk og resirkulering.

Ombruk som satsningsområde

Veidekke Sirkulær jobber for en bærekraftig byggepraksis og da spesielt knyttet til gjenbruk av materialer. Det er et lovkrav i Norge at betydelige endringer eller reparasjoner krever spesifikk kartlegging og planlegging. Denne prosessen inkluderer miljøkartlegging tidlig i prosjektet, parallelt med ombrukskartlegging for å vurdere materialenes egnethet for gjenbruk. Forberedelser til en ombrukskartlegging inkluderer innsamling av omfattende dokumentasjon som byggetegninger, fotografier, FDV-dokumentasjon, og rapporter fra tidligere miljøkartlegginger.

Veidekke Sirkulær jobber for å bli en sentral aktør innen ombrukskartlegging og setter fokus på teknologi og digitalisering for å effektivisere prosessen. De legger også vekt på tidlig involvering og tverrfaglig samarbeid for å redusere feil og øke forutsigbarheten i prosjektene.

Pilotprosjekt på Ulven i Innovasjonsdistriktet

Et nøkkelprosjekt for Veidekke Sirkulær er det nye hovedkontoret til Veidekke på Ulven i Innovasjonsdistriktet, hvor all betong støpes med 100 % resirkulert tilslag. Dette prosjektet setter en ny standard for fremtidige byggeprosjekter, og Veidekke Bygg Oslo har satt et mål om å bruke sirkulært tilslag i alle byggeprosjekter fra 2025.

- Vi jobber her for en liten betongrevolusjon som er sirkulær, avfallsreduserende, materialgjen­vinnende og rett og slett langt mer bærekraftig enn dagens løsninger, forteller Anders W. Haugen, direktør i Veidekke Bygg Oslo.

Bidrar til reduksjon av klimagassutslipp

Bygg- og anleggsbransjen er ansvarlig for ca. 38% av verdens totale klimagassutslipp. Veidekke var i 2015 blant de første virksomhetene på Oslo Børs som sluttet seg til FNs klimamål, og selskapets ambisjoner er klare: halvere klimagassutslippene fra egen virksomhet innen 2030, og hele verdikjeden skal bli klimanøytral innen 2045.

Selskapets engasjement for å redusere utslipp i byggebransjen er avgjørende for å transformere byggebransjen og for å nå bærekraftsmålene!