Veidekke setter gullstandarden for resirkulert betong

Veidekke setter gullstandarden for resirkulert betong

Veidekkes nye hovedkontor utfordrer på resirkulert betong

Betong er en av de mest forurensende materialene i verden, og er alene anslått å stå for over 8% prosent av verdens totale klimagassutslipp. Ved oppstarten av nye bygg- og infrastrukturprosjekter oppstår behovet for betong, og å dekarbonisere disse verdikjedene er derfor avgjørende for å lykkes med en bærekraftig utvikling. Veidekke har gjennom systematisk forretningsutvikling utviklet en metode for å resirkulere betong fra rivingsprosjekter og erstatte 100% av tilslag i ny betong med resirkulerte masser.

Nå som Veidekke bygger et nytt hovedkontor på Ulven er resirkulering av betong langt fremme på agendaen. Sirkulær betong er en viktig del av Veidekkes arbeid for å halvere klimautslipp frem mot 2030 og bli klimanøytral i 2045

Karbonavtrykket til betong: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02612-5 

Det behøves kun små endringer på byggeplass

Resirkulering, ombruk, gjenbruk og oppsirkulering er ofte blitt ansett som krevende å utøve i praksis, men Veidekkes kartleggingsarbeid har bidratt til å avkrefte denne myten. Det trengs nemlig kun små endringer i dagens prosedyrer på byggeplass for å resirkulere betong. Tanken er å sikre at en større andel av massene fra bygget som rives kommer tilbake i verdikjeden, og slik reduserer massene som må deponeres.

Råvaresituasjonen fordrer innovasjon

Veidekkes mål om sirkulær betong er verken idealisme eller i utakt med tiden. Sirkulære verdikjeder er et svært betimelig fokusområde ettersom tilgang til nye steinmasser er fallende og det forventes økt konkurranse om betong fra rivingsprosjekter i tiden fremover.

Grunnet krav om å begrense inngrep i natur vil antallet utvinningstillatelser for uthenting av stein begrenses fremover og tilbudet av stein og masser reduseres. Byggeaktiviteten er likevel ikke ventet å sakke ned, og disse to forholdene sett i sammenheng peker på en stigning i prisen på steinmasser og behov for å se etter alternativer til jomfruelige masser.

Veidekke evner å se betong fra rivning som en ressurs, og ikke avfall – dette trenger flere aktører å ta innover seg dersom økonomien virkelig skal bli sirkulær!

Bilde hentet fra Veidekke ASA