Hovinbyen Sirkulære Oslo er utpekt som sentralt satsningsområde i temaplan for sirkulær økonomi

Hovinbyen Sirkulære Oslo er utpekt som sentralt satsningsområde i temaplan for sirkulær økonomi

Temaplan for sirkulær økonomi

Byrådets visjon for 2030 er at Oslo skal bli et internasjonalt ledende senter innenfor sirkulær økonomi, der innbyggere, næringsliv, akademia, frivillige organisasjoner og offentlig sektor sammen skaper nye løsninger og arbeidsplasser med betydelige klima- og miljøgevinster.

I dag blir nesten alle ressurser avfall etter første gangs bruk. Den globale økonomien er beregnet å være 7,2 % sirkulær (Circle Economy 2023). The Circularity Gap Report Norway (2020) konkluderer med at norsk økonomi kun er 2,4 % sirkulær. Av alle ressurser som forbrukes blir kun 3 % ført tilbake i kretsløpet etter bruk. Denne kursen må endres!

Temaplanen legger derfor vekt på fire områder med spesielt stort potensial for sirkulære løsninger. Hovinbyen Sirkulære Oslo er trukket frem som et satsningsområde, i tillegg til forbruk og varehandel, bygg og anlegg og ressurser fra avfall. Innenfor disse områdene er det store potensialer for gevinst, samtidig som kommunen kan benytte virkemidler som kan fremme oppnåelsen av disse.

Innovasjonsdistriktet

Ifølge Temaplanen skal Hovinbyen Sirkulære Oslo prioriteres som Oslos testarena for sirkulære løsninger. Innovasjonsdistriktet har forutsetninger for å bli en attraktiv lokasjon for aktører som jobber med klima, miljø og nye sirkulære løsninger, samt et godt utgangspunkt for å bli en attraktiv test- og demonstrasjonsarena for nye løsninger som kan skaleres nasjonalt og globalt. Det gir i tillegg et tydelig signal om at Oslo satser på utvikling av nye og bærekraftige løsninger for framtiden.

Kommunens rolle

Det er avgjørende at kommunen bidrar til utvikling og profilering av Innovasjonsdistriktet som Oslos test- og demonstrasjonsarena for sirkulær økonomi – både innen bygg og anlegg, forbruk og varehandel og avfall.

For å bidra til utvikling i sirkulær retning, fremheves det også at kommunen bør bruke Innovasjonsdistriktet som test- og demonstrasjonsarena for egne initiativ og satsinger, samt legge til rette for næringsutvikling og styrking av økosystemet for innovasjon i Hovinbyen.

Dersom potensialet til Innovasjonsdistriktet skal realiseres, er en styrket og samordnet innsats på tvers av sektorer i Oslo kommune helt avgjørende. At temaplanen vedtas politisk, er derfor svært viktig for å få fortgang og kraft i arbeidet og for å nå målene til Innovasjonsdistriktet og Oslo i den sirkulære omstillingen.