REG er nå med i HSO

REG er nå med i HSO

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er nå med i HSO 

HSO fortsetter veksten som har funnet sted i 2023 ved å inkludere nok en ny medlemsorganisasjon - nå er Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) foreningens nyeste medlem. 

Med hovedkontor tilknyttet Haraldrud gjenbruksstasjon, ligger REG plassert sentralt i kjerneområdet til HSO. 

 

En virksomhet som gjør en enorm forskjell i Oslo 

REG har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall og har omtrent 700 ansatte. REG tømmer avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger hver uke, og drifter også kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfallet. Avfall og avløp stod i 2021 for litt over 45 000 co2 ekvivalenter, og er hovedstadens fjerde største utslippskilde etter veitrafikk, energiforsyning og annen mobil forbrenning. 

REG har derfor et enormt viktig mandat for at Oslo kommune skal nå sine klimamål. I Oslo er målet å redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenlignet med 2009-verdier og på avfallssiden er målet at "Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og avløpshåndtering basert på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser". 

 

Klimagassutslipp i Oslo kommune: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=1010&sector=-2 

Klimastrategi for Oslo mot 2030: https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2020/09/Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside.pdf 

 

Sirkulærøkonomi i ryggmargen 

Oslo kommune arbeider for tiden med en temaplan for sirkulær økonomi, og i den forbindelse mottok REG oppdraget om å utarbeide et faggrunnlag til temaplanen. Faggrunnlaget for temaplan for sirkulær økonomi stod ferdig mars i 2022 og danner grunnlaget for byrådets strategiarbeid på temaet. De fire satsingsområdene som foreslås i planen er: 

  1. Forbruk og varehandel
  2. Avfall og energi
  3. Bygg, anlegg og infrastruktur
  4. Innovasjonsdistrikter og samarbeid

HSO har gitt innspill til faggrunnlaget og hovedplanen for sirkulær økonomi i Oslo kommune. 

I tillegg til å gjøre et viktig arbeid med Oslo kommunes strategi for sirkulær økonomi har også REG initiert en rekke tiltak i egen etat. Nye fossilfrie anleggsmaskiner, en elektrisk renovasjonsbil under utprøving, krav om nullutslipp i transportavtaler (så langt det lar seg gjøre) og igangsetting av flere tiltak for energieffektivisering er blant grepene som er gjort innad i REG. 

Faggrunnlag til temaplan for sirkulær økonomi: https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2022/03/Faggrunnlag-for-temaplan-for-sirkulaer-okonomi.pdf 

 

Et globalt fokus 

Oslo sine klimamål og REG sine egne ambisjoner er med å skape et økt trykk på grønn innovasjon for avfallsbransjen, men også eksterne krefter bidrar til denne utviklingen. Skjerpede EU-krav vedrørende gjenvinning tvinger oss til å tenke nytt, og med et mål om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 (sammenlignet med dagens nivå på ca. 39 prosent for husholdningsavfall) vil også EU-regelverket forsterke behovet for sirkulær innovasjon. 

Oslo kommunes materialgjenvinningsgrad: https://www.oslo.kommune.no/statistikk/miljostatus/forbruk-og-avfall/ 

Som innovasjonsdistrikt søker HSO blant annet å fremme utvikling og tiltak på alle nivåer i avfallshierarkiet, og REG vil være en svært viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Vi gleder oss masse til å ta imot Renovasjons- og gjenvinningsetaten i styret til HSO!