Nytt dialogverktøy skal fremme grønne industrietableringer i Norge

Nytt dialogverktøy skal fremme grønne industrietableringer i Norge

Nytt dialogverktøy skal bane vei for grønn industri i Norge

Norge har satt seg ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med minst 55% innen 2030 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å nå disse målene kreves en omfattende omstilling og ny tankegang på tvers av hele samfunnet.

Derfor har DOGA og Siva utviklet et dialogverktøy for grønne industrietableringer, som skal inspirere aktører med ulike interesser til å samarbeide. Gjennom tidlig dialog om fellesskap, bærekraft og skjønnhet – utpekt som tre kjerneverdier - kan vi oppnå økt verdiskapning for både industriaktører og lokalsamfunn.

Dette vil bidra til raskere avklaringer av ambisjoner og ståsteder, og til å etablere et felles fundament for videre arbeid. Målet er å sette mer konkrete mål som kan føre til innovasjon og handling, og dermed bringe oss nærmere en bærekraftig framtid. Verktøyet skal hjelpe aktørene med å drøfte temaer, dilemmaer og muligheter, og oppnå en felles forståelse og gjensidig forpliktelse.

Et omfattende arbeid

Verktøyet er utviklet i samarbeid med en ekspertgruppe bestående av 15 aktører fra ulike fag og sektorer. Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva, mener at økt samarbeid og tillit mellom industrietablerere og vertskommuner vil redusere konflikter og fremme en mer effektiv prosess. Verktøyet inkluderer forbilder fra Norden som gir konkrete eksempler på hvordan målsettingene kan realiseres.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA, påpeker at integrering av designperspektiver og arkitektoniske prinsipper fra start kan skape bærekraftige industrietableringer som styrker lokalsamfunnene og harmonerer med miljøansvar.

Samarbeid er kjernen i Innovasjonsdistriktet

Innovasjonsdistriktet er et godt eksempel på hvordan dialog og samarbeid anvendes som et verktøy i praksis. I HSO jobber vi aktivt for å fremme sirkulære løsninger og grønn industri nær byen, og gjennom dialog og samhandling på tvers, sikter vi mot at aktørene i Hovinbyen skal koordinere sine innsatsområder, utforske nye samarbeidsmuligheter og implementere bærekraftige løsninger som styrker både lokalsamfunnet og klima og miljø.

Dette initiativet er en del av Grønt Industriløft – regjeringens ambisiøse satsing for å kutte klimagassutslipp, øke eksporten og skape nye arbeidsplasser. Vi tror dialogverktøyet vil være et svært viktig bidrag for å nå disse målene.