Ny grønn bydelspark i Hovinbyen

Ny grønn bydelspark i Hovinbyen

Refstadparken blir en grønn møteplass i Hovinbyen

Økern er i ferd med å gjennomgå store forandringer! Her kommer det nemlig en ny bydelspark på 40 mål, kalt Refstadparken. Dette er et viktig skritt mot en mer bærekraftig og attraktiv bydel i hjertet av innovasjonsdistriktet.

Overvannshåndtering og klimatiltak

Parken markerer en viktig utvikling for området, da Refstadbekken, som lenge har vært skjult, skal bringes tilbake til overflaten. Gjenåpningen av bekken er ikke bare et estetisk tiltak, men spiller også en kritisk rolle i forbedringen av overvannshåndtering. I takt med klimaendringene som fører til hyppigere og mer intense nedbørshendelser, vil parken, sammen med grøntområdene som allerede er på Økern i dag, fungere som en svamp som forsinker vannmassene ved kraftig regn. Refstadparken vil samtidig bidra til å forskjønne og berike lokalmiljøet.

For å fullende transformasjonen av Økern til et åpent og innbydende rekreasjonsområde, vil Spireaveien omlegges til gang- og sykkelvei. Dette tiltaket er tenkt å minske biltrafikken og den tilhørende støyen, samt redusere gjennomgangstrafikken i området. Ved å forbinde parken til turvei (D2) og marka, vil Økern styrke sin posisjon som en grønn oase i byen. Prosjektet legger til rette for en aktiv og mer bærekraftig livsstil for byens innbyggere.

Ferdigstilling i 2027

Oslobygg og Utdanningsetaten bygger også et nytt skoleanlegg med ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage, som skal bli en integrert del av Refstadparken. Bymiljøetaten starter arbeidet med den nye bydelsparken i løpet av høsten 2025, som sammen med skoleanlegget skal stå ferdig til skolestart 2027.

Etableringen av Refstadparkener et nøkkeltiltak for å gjøre Hovinbyen grønnere, levende og mer tilgjengelig. Vi gleder oss stort!