Enormt potensiale for redusert avfall og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter

Enormt potensiale for redusert avfall og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter

Enormt potensiale for redusert avfall og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter

Gjennom forskningsprosjektet ConZerW har SINTEF, Skanska, Skanska Husfabrikken, Optimera AS og NG Group tatt tak i en av de mest pressende utfordringene i byggenæringen: det enorme potensialet knyttet til avfall. Med omtrent 1,9 millioner tonn avfall generert årlig i byggebransjen, er behovet for endring ikke bare tydelig – det er kritisk! Avfall fra nybygg stod for cirka 35% av de totale avfallsmengdene, med kun 45% gjenvinningsgrad.

– Formålet er å bidra til avfallsreduksjon og bedre ressursutnyttelse i byggenæringen, gjennom økt kunnskapsnivå på området og praksisnære råd og tips. Veilederen er utviklet med tanke på nybyggprosjekter, men mye av innholdet er også relevant for rehabiliteringsprosjekter, sier Pablo Gonzalez, senior miljørådgiver i Skanska.

Veileder bransjen

Sammen har partene utviklet en veileder som gir råd om hvordan man oppnår både avfallsreduksjon og utnytter materialer på en bedre og mer effektiv måte. Veilederen fremhever viktigheten av å involvere produsenter og leverandører tidlig i prosessen og behovet for en integrert tilnærming til avfallsminimering gjennom hele prosjektets livssyklus.

Hvis bransjen skal klare å levere på klima- og miljøambisjonene som trengs for å nå målene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, må avfallsmengden per kvadratmeter reduseres betraktelig de neste årene. Det pekes også på at bedre og smartere utnyttelse av materialer også kan føre til store kostnadsbesparelser.

Tiden for bruk og kast er forbi

– Tanken bak merkeordningssystemet som er utviklet av partnerne i ConZerW, er at det skal motivere byggeprosjektene til å øke sine ambisjoner knyttet til avfallsreduksjon og avfallshåndtering. Målet er å vise at «bruk og kast-mentaliteten» verken er bærekraftig eller lønnsom, sier Selamawit Mamo Fufa, seniorforsker i SINTEF.

Avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning er helt i tråd med Innovasjonsdistriktets ambisjoner om en bærekraftig og sirkulær bygg- og anleggsbransje. Dette gleder vi oss over!