Den ikoniske høyblokka på Økern skal bevares

Den ikoniske høyblokka på Økern skal bevares

Nytt sentrumsområde og bevaring av høyblokka

Økern sentrum skal bli den nye "hovedstaden" i Oslo øst - et sentrumsområde med by- og kulturliv midt i hjertet av innovasjonsdistriktet. Økern sentrum forener hensynet til klima og miljø med ønsket om å skape et attraktivt bysentrum og gode boområder. Som en del av dette skal den ikoniske høyblokka bevares. Vi har tatt en prat med Peter Fossum, prosjektleder i Økern Sentrum ANS, om høyblokka, bærekraft og fremtidsvisjonene for Økern.

Utvikling gjennom mange faser

Utviklingen av Økern har vært gjennom flere faser og planene av området begynte faktisk uten høyblokka. Dette endret seg derimot underveis, da det å ta vare på historien kombinert med fremtidsrettet utvikling fikk et større fokus. På 70-tallet var for eksempel Økernsenteret, Norges høyeste kontor- og forretningssenter, et sosialt møtested og datidens sentrum- og kulturdestinasjon. I dag bygger man videre på dette kulturminnet ved å utvikle fremtidens sentrum med handel, kontorer, boliger og kultur. Høyblokka skal totalrehabiliteres, men det historiske fasadeuttrykket skal beholdes.

Det at høyblokka skal bevares er dermed en sum av flere ting. Det er koblet til identitet og funksjon – at dette er selve midtpunktet på et nytt, sentralt torg som passer godt med visjonen for området. Bevaringen passer også godt med byplangrepet på Økern, som i dag varierer mellom høy og lav bebyggelse. Bærekraft og det klimamessige er også et sentralt aspekt.

Fokus på bærekraft

Prosjektet Økern sentrum skal utvikle et planområde som tilsvarer ca. 100.000 m2, med et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med 50%. Bevaringen av høyblokka sparer prosjektet rundt 7000 tonn CO2 ekvivalenter. Det er mye, men likevel utgjør det mindre enn 1% av det totale målet. Det tydeliggjør at det er flere aspekter som bidrar inn i regnestykket, og da hovedsakelig store tiltak relatert til infrastruktur, energi, mobilitet og valg av lavutslippsmaterialer.

For å sikre en helhetlig bærekraftig plan har teamet på Økern valgt å jobbe etter BREEAM Communities-systemet. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Ifølge Peter, bidrar sertifiseringen til en bærekraftig utvikling ved å stille konkrete krav tidlig, og være et prosess- og dialogverktøy som utfordrer utvikleren til å gjøre litt ekstra.

Energiløsninger og mobilitet er også sentrale aspekter innenfor bærekraft i prosjektet Økern sentrum. Energieffektive bygg, fjernvarme og områdekjøling, skreddersydde energiløsninger, solceller og brønnpark er noen av energiløsningene som er aktuelle. Knyttet til mobilitet fokuserer man på færre parkeringsplasser, gode sykkel- og gangveier, nærhet til knutepunkt og en mobilitetshub med tilhørende ladeinfrastruktur.

Ombruk av bygningselementer og materialer er også et viktig grep for å redusere klimagassutslipp. Resirqel har gjort en omfattende ombrukskartlegging av alle bygninger i forbindelse med Økernsenteret, hvor 14.000 elementer er sortert i en digital database. Elementene kan enten brukes i nye bygg eller som landskapskomponenter, dersom kravene til ombruk er for strenge.

Hva skjer på Økern fremover

Målet med prosjektet Økern sentrum er å skape liv døgnet og året rundt med et sammensatt tilbud av handel, boliger, arbeidsplasser og kultur- og aktivitetstilbud.Økern sentrum skal også være et viktig sted for Oslos kulturliv, både via midlertidige og langsiktige prosjekter. Oppsetningen av «Døden på Oslo S» i samarbeid med Nationaltheatret, kunstprosjekter som «TILLIT» med KORO (Kunst i offentlig rom) og kulturetaten og arrangeringen av P3 Gull, er eksempler på dette.

Utviklingsteamet på Økern jobber kontinuerlig med å fylle byggene med nytt innhold, og det er masse spennende i vente. På nyåret skal hele kjøpesenteret bygges om til en labyrint i samarbeid med en internasjonalt kjent graffiti-kunstner og vis-a-vis høyblokka åpner et 2000 kvm stort pickleball-senter. I tillegg jobbes det med aktører for å skape nye lavterskelaktiviteter, og skape møteplasser og tilbud som nærmiljøet etterspør.

Sikrer kulturtilbud i fremtiden

Men hvordan sikrer man at slike tilbud vil være tilgjengelige i fremtiden?

Peter har svaret. Økern Sentrum har laget et reguleringsforslag med utendørs aktivitetspark og som har kultur, idrett og aktiviteter som sentrale komponenter i fremtidens Økern sentrum. Et bredt spekter av attraksjoner og tilbud skal gjøre sentrumsområdet attraktivt.